بسم الله الرحمن الرحیم

پروانه بهره برداری بهداشت

پروانه بهره برداری بهداشت

اخذ کداقتصادی در اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و اخذ کداقتصادی

الف) کپی برابر اصل از کلیه مدارک ثبتی شرکت

ب)اصل سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت

ج)کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت

د) گواهی امضاء صاحبان امضای مجاز که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود

ه) مهر و امضاء دفترچه کد اقتصادی توسط صاحبان امضاء مجاز

سایر مدارک توسط دفتر ثبت اسپادانا تکمیل می گردد.

پس از ارائه مدارک فوق به کارشناسان ثبت اسپادانا، پرونده به کارشناس مالیاتی ارجاع داده خواهد شد و اقدامات لازم توسط وکلای ما انجام می پذیرد. بعد از تائید کارشناس (حداکثر تا دو هفته پس از تکمیل مدارک) کد اقتصادی مربوطه تحویل داده خواهد شد.